Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, które obejmują zagadnienia ważne dla dobrego funkcjonowania człowieka nie tylko w pracy, ale też w życiu osobistym: wytyczanie własnych celów i priorytetów, podejmowanie decyzji, organizacja czasu, motywowanie siebie, radzenie sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych oraz budowanie pozytywnych relacji. Warto wiedzieć o sobie więcej, by trafniej decydować jak żyć.

 

„Dlaczego tak niewiele wiemy o sercach i umysłach ludzi, którymi kiedyś będziemy.”

Daniel Gilberd

 

Poszerzanie świadomości siebie umożliwia rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron i dokonywanie adekwatnej samooceny. Dzięki temu budujemy poczucie naszej wartości na bazie osobistego potencjału, a nie szukamy dowartościowania poza sobą. Psychika wzmocniona świadomością własnych możliwości i barier, wyposaża nas w narzędzia radzenia sobie w każdych okolicznościach.

 

„Gigantyczne katastrofy, które nam zagrażają, to nie są klęski żywiołowe o charakterze fizycznym czy biologicznym, lecz wydarzenia psychiczne.”

C.G. Jung

 

Przedstawiony cykl warsztatów skupia się na elementach kształtujących zachowanie ludzi, ich styl działania, poczucie sensu życia i osobistego spełnienia. Jest drogą do efektywnego działania, wyznaczania i osiągania realnych celów i skutecznego współdziałania z ludźmi.

 

Główne cele warsztatów:

 1. Analiza celowości własnych działań: „Nie chodzi o to, co się robi, lecz po co się to robi.”
 2. Poszerzanie świadomości indywidualnego wpływu na kształtowanie efektów działania. „Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.”
 3. Uruchomienie aktywności w kierunku zachowywania równowagi między życiem osobistym i zawodowym. „Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.”
 4. Wypracowanie umiejętności dokonywania adekwatnej oceny stanu własnej psychiki. „Co sprawiło, że jestem tym, kim jestem?

 

Korzystając z narzędzi wypracowanych w ramach Europejskich Funduszy Społecznych UE stworzyliśmy Projekt składający się z cyklu szkoleń-treningów lub konsultacji indywidualnych z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Metodyka Projektu oparta jest na Macierzy Rozwoju Personalnego i Analizie Efektywności Personalnej. Spotkania indywidualne prowadzone są w formie sesji terapeutycznych metodą Gestalt i Analizy Transakcyjnej.

 

Jesteśmy przekonani, że udział w zajęciach lub konsultacjach będzie dla Uczestników znakomitą przygodą w odkrywaniu własnego potencjału i poznawania siebie, własnych możliwości, czerpania wiedzy na temat sposobów rozwijania siebie - przecież im lepiej znamy siebie, tym łatwiej jest nam odnaleźć satysfakcję z naszego życia i osiągać nasze życiowe cele.

 

Człowiek, który inwestuje w wiedzę o sobie, uzyskuje możliwości decydowania o swoich zachowaniach, ponieważ uniezależnia się od nich. Szczególnie od tych, które wpływają destrukcyjnie na niego i jego otoczenie. To prowadzi do rosnącego spokoju, zmniejszenia ilości negatywnych zachowań, mniejszego zmęczenia i prowadzi do zdecydowanej poprawy relacji z innymi, tak w życiu osobistym jak i zawodowym. Pamiętać należy, że nie ma prostych rozwiązań, są tylko rozwiązania bardziej lub mniej skuteczne”. Wierzymy, że prezentowane przez nas zasady i narzędzia należą do tych bardziej skutecznych od innych.

 

Założenia Projektu:

 1. Projekt kierowany jest do osób indywidualnych i ich rodzin.
 2. Osoby chcące zakwalifikować się do Projektu powinny odbyć rozmowę kwalifikacyjną i wypełnić arkusz zgłoszenia do udziału w projekcie.
 3. Zgłoszenie do Projektu oznacza akceptacje i zapoznanie się z programem projektu.
 4. Każdy z uczestników realizuje 5 tematy w formie szkoleń-treningów lub sesji indywidualnych.
 5. Każdy z uczestników przechodzi badania personalne przed i po zakończeniu projektu.
 6. Każdy z uczestników Projektu ma prawo rezygnacji z Projektu w dobrowolnym czasie, bez możliwości zwrotu wpłaconych kosztów udziału własnego.
 7. Każdy z uczestników Projektu otrzymuje bezpłatnie materiały w Power Point po każdych zajęciach, w terminie 7 dni od ich zakończenia.
 8. Na zakończenie Projektu uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacyjną, na podstawie której sporządzany jest raport końcowy ich udziału w Projekcie, który jest przekazany uczestnikom.
 9. Uczestnicy Projektu mają prawo przystąpienia do egzaminu końcowego, po zakończeniu realizacji całego Projektu i otrzymania certyfikatu.
 10. Dla uczestników nie przystępujących do egzaminu końcowego, wydane zostanie zaświadczenie z zakresem przerobionego materiału.

Projekt realizujemy we współpracy z firmą Pozytywne Procesy Motywacyjne HR.

Zasady, które pomagają żyć

I. Opis warsztatu:

Szkolenie-trening jest kierowany do osób, które pragną zrozumieć zasady nadające sens życiu i poszukują spełnienia osobistego, a także pragną rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

Sukcesy i porażki jakie odnosimy są wynikiem przestrzeganych zasad i wyznawanych wartości. Dzięki dokonywaniu trafnych decyzji i wyborów życiowych, możemy osiągnąć to, co dla każdego człowieka najważniejsze – poczucie spełnienia i zrozumienia swoich zachowań w każdej sytuacji życiowej, tak trudnej, jak i radosnej. Udział w szkoleniu umożliwi :

 • pozyskanie wiedzy na temat pierwszych podstawowych zasad życiowych, istniejących od wieków,
 • zrozumienie, że podstawą satysfakcji z życia, jest zbudowanie właściwej hierarchii wartości i przestrzeganie zasad, które pomagają nam w życiu,
 • uświadomienie sobie w jaki sposób budujemy własne zasady i czy rozumiemy konsekwencje ich stosowania.

 

II. Forma i metody pracy:

 1. Mini wykład – metoda zastosowana w celu bezpośredniego przekazywania wiadomości uczestnikom.
 2. Ćwiczenia - są metodą służącą do rozwijania umiejętności zarówno umysłowych, jak i praktycznych oraz do przemiany umiejętności w nawyki.
 3. Praca w małych grupach - jest metodą, za pomocą której wszyscy uczestnicy, podzieleni na grupy, dążą pod kierunkiem prowadzącego do wypracowania lub pogłębienia określonych treści.
 4. Praca indywidualna – jej zastosowanie pozwala uwzględnić indywidualne potrzeby uczestnika, wyzwala większą aktywność wśród uczestników.

 

III. Realizowane zagadnienia:

 1. Historia ludzkości oparta na zasadach.
 2. Co to są zasady życia ?
 3. Sposoby budowania zasad pomagających w życiu.
 4. Konsekwencje nie przestrzegania zasad.
 5. Sposoby uczenia się budowania zasad życiowych.

 

IV. Organizacja pobytu:

 1. Czas trwania: 2 dni (dzień warsztatu – 8 godz.)
  przyjazd uczestników w dzień poprzedzający rozpoczęcie warsztatu (do godz. 20:00), wyjazd uczestników trzeciego dnia po zakończeniu warsztatu (po obiedzie ok godz.16.00).
 2. Wyżywienie: 2 dni pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe).
 3. Noclegi: 2 noclegi (pokoje 1-osobowe i 2-osobowe połączone w segmenty ze wspólnymi łazienkami).

 

V. Rezerwacja:

Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail: lesniczowka.iwonicz@gmail.com.

Pliki do pobrania:

Zatrzymaj sie - czy wiesz dokąd zmierzasz?

I. Opis warsztatu:

Trening jest kierowany do osób, które pragną w sposób trwały i świadomy dokonywać zmian w swoim życiu, okreslać swje życiowe cele, aby wykorzytać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzsykania satysfakcji. Udział w warsztacie umożliwi:

 • zrozumienie gdzie jestem i jaką drogą podążać, aby być pewnym czego chcę od życia i osiągnać zamierzone cele;
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania kiedy moje życie nie jest w równowadże i co zrobić aby równogę te przywrócić;
 • poprawę jakości funkcjonowania, a co za tym idzie relacji z innymi ludźmi;
 • określenie miejsc - potencjałów rozwoju osobistego i zawodowego (rozwój kompetencji i zdolności);
 • skonstruowanie planu zmian swojego życia w pożądanym przez nas kierunku.

 

II. Forma i metody pracy:

 • Mini wykład – metoda zastosowana w celu bezpośredniego przekazywania wiadomości uczestnikom.
 • Ćwiczenia - są metodą służącą do rozwijania umiejętności zarówno umysłowych, jak i praktycznych oraz do przemiany umiejętności w nawyki.
 • Praca w małych grupach - jest metodą, za pomocą której wszyscy uczestnicy, podzieleni na grupy, dążą pod kierunkiem prowadzącego do wypracowania lub pogłębienia określonych treści.
 • Praca indywidualna – jej zastosowanie pozwala uwzględnić indywidualne potrzeby uczestnika, wyzwala większą aktywność wśród uczestników.

 

III. Realizowane zagadnienia:

 • Do czego zmierzam w swoim życiu ? - Poznanie swoich marzeń i celów;
 • Czemu poświęcam mój czas? - Organizacja i priorytetyzacja czasu;
 • W jaki sposób moje wartości i zasady pomagają mi sie rozwijać? - Moja hierarcha wartości;
 • Czy moje życie jest zrównoważone i sprzyja rozwojowi ? - Moja mapa życia;
 • W jaki sposób reaguje na zmiany i dostosowuje sie do nich ? - Moje nastawienie do zmiany i emocje jej towarzyszące;
 • W jaki sposób wykorzystać zmiany dla własnego rozwoju ? - Określenie potencjalnych miejsc do zmian w życiu i motywacji do zmian;
 • W jaki sposób wdrożyć zmianę i ją realizować ? - Stworzenie planu zmian i wskaźników jego realizacji.

 

IV. Organizacja pobytu:

 • Czas trwania:
  • 2 dni (dzień warsztatu – 8 godz.)
  • przyjazd uczestników w dzień poprzedzający rozpoczęcie warsztatu (do godz. 20:00),
  • wyjazd uczestników trzeciego dnia po zakończeniu warsztatu (po obiedzie ok godz.16.00).
 • Wyżywienie: 2 dni pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe).
 • Noclegi: 2 noclegi (pokoje 1-osobowe i 2-osobowe połączone w segmenty ze wspólnymi łazienkami).

 

V. Rezerwacja:

Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail: lesniczowka.iwonicz@gmail.com

Pliki do pobrania:

Determinanty ludzkich zachowań

I. Opis warsztatu :

Szkolenie-trening jest kierowany do osób poszukujących odpowiedzi na pytanie, co wpłynęło na ich sposób patrzenia na świat i działania oraz pragną poznać i lepiej zrozumieć siebie samych, a także innych ludzi od strony mechanizmów obronnych, które pomagają czuć się pewniej i bezpieczniej w otaczającym świecie.

Samoświadomość jest jedną z najważniejszych cech człowieka. Zdawanie sobie sprawy z tego, co się robi, co się myśli i czuje, jak się działa i dlaczego, daje możliwość wyboru kierunku, w jakim chce się rozwijać. Nieświadome wzorce, które automatycznie napędzają nasze zachowania, czynią z nas mniej lub bardziej efektywne „roboty”. Udział w szkoleniu umożliwi :

 • pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania naszego mózgu i jego wpływu na sposób postrzegania świata i zachowania u kobiet i mężczyzn;
 • uświadomienie sobie jakie czynniki wpływają na obraz samego siebie i jaki ma to skutek dla podejmowanych przez nas decyzji;
 • zrozumienie, że mechanizmy obronne są bardzo ważne dla naszego funkcjonowania , ale mogą także stać się dla nas toksyczne i wpłynąć negatywnie na nasze życie;
 • poznanie własnych mechanizmów obronnych i określenie stopnia ich przydatności dla osiągania naszych zamierzeń i celów.

 

II. Forma i metody pracy:

 1. Mini wykład – metoda zastosowana w celu bezpośredniego przekazywania wiadomości uczestnikom.
 2. Ćwiczenia - są metodą służącą do rozwijania umiejętności zarówno umysłowych, jak i praktycznych oraz do przemiany umiejętności w nawyki.
 3. Praca w małych grupach - jest metodą, za pomocą której wszyscy uczestnicy, podzieleni na grupy, dążą pod kierunkiem prowadzącego do wypracowania lub pogłębienia określonych treści.
 4. Praca indywidualna – jej zastosowanie pozwala uwzględnić indywidualne potrzeby uczestnika, wyzwala większą aktywność wśród uczestników.

 

III. Realizowane zagadnienia:

 1. W jaki sposób płeć warunkuje moje zachowania ?
 2. Funkcjonowanie ludzkiego mózgu – w jaki sposób wpływa na postrzeganie otaczającego świata ?
 3. Jakie są moje mechanizmy obronne ?
 4. Wpływ mechanizmów obronnych na moje relacje z innymi ludźmi ?
 5. Czym się różnią wartości deklaratywne od osobistych ?
 6. Jakie mam zasady wyniesione z domu rodzinnego?
 7. W jaki sposób moje zasady wpływają na podejmowane decyzje i życiowe wybory?

 

IV. Organizacja pobytu:

 1. Czas trwania: 2 dni (dzień warsztatu – 8 godz.)
  przyjazd uczestników w dzień poprzedzający rozpoczęcie warsztatu (do godz. 20:00), wyjazd uczestników trzeciego dnia
  po zakończeniu warsztatu (po obiedzie ok godz.16.00).
 2. Wyżywienie: 2 dni pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe).
 3. Noclegi: 2 noclegi (pokoje 1-osobowe i 2-osobowe połączone w segmenty ze wspólnymi łazienkami).

 

V. Rezerwacja:

Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail: lesniczowka.iwonicz@gmail.com

Pliki do pobrania:

Zmiana jako szansa, a nie zagrożenie - czyli jak podchodzić do zmian w życiu?

I. Opis warsztatu:

Głównym zadaniem treningu - szkolenia jest przekazanie wiedzy, w jaki sposób właściwie zarządzać komunikacją w procesie zmian, w celu zwiększenia kontroli nad realizowanym procesem. Celem szkolenia jest więc dostarczenie wiedzy i wypracowanie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • planowania działań komunikacyjnych w procesie zmian, od strony czasu oraz dobór działań jakie powinny być podejmowane;
 • sposobów efektywnego przekazywania informacji oraz prowadzenia dialogu z otoczeniem w procesie zmian;
 • zapobiegania i zarządzania niekontrolowaną, wewnętrzną sytuacją kryzysową związaną z przeprowadzanymi zmianami (niezrozumienie, plotki, opór wobec zmiany).

Celem szkolenia jest uświadamianie uczestnikom, jak efektywna komunikacja wpływa na osiąganie zamierzonych celów biznesowych w procesie ciągłych zmian w organizacji.

 

II. Forma i metody pracy:

 1. Mini wykład – metoda zastosowana w celu bezpośredniego przekazywania wiadomości uczestnikom.
 2. Ćwiczenia - są metodą służącą do rozwijania umiejętności zarówno umysłowych, jak i praktycznych oraz do przemiany umiejętności w nawyki.
 3. Praca w małych grupach - jest metodą, za pomocą której wszyscy uczestnicy, podzieleni na grupy, dążą pod kierunkiem prowadzącego do wypracowania lub pogłębienia określonych treści.
 4. Praca indywidualna – jej zastosowanie pozwala uwzględnić indywidualne potrzeby uczestnika, wyzwala większą aktywność wśród uczestników.

 

III. Realizowane zagadnienia:

 1. Proces komunikacyjny.
 2. Bariery komunikacyjne.
 3. Mapa życia a nasza komunikatywność.
 4. Zarządzanie zmianą.
 5. Umiejętność słuchania.
 6. Informacja zwrotna.
 7. Formułowanie komunikatu.

 

IV. Organizacja pobytu:

 1. Czas trwania:
  • 2 dni (dzień warsztatu – 8 godz.)
  • przyjazd uczestników w dzień poprzedzający rozpoczęcie warsztatu (do godz. 20:00),
  • wyjazd uczestników trzeciego dnia po zakończeniu warsztatu (po obiedzie ok godz.16.00).
 2. Wyżywienie: 2 dni pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe).
 3. Noclegi: 2 noclegi (pokoje 1-osobowe i 2-osobowe połączone w segmenty ze wspólnymi łazienkami).

 

V. Rezerwacja:

Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail: lesniczowka.iwonicz@gmail.com

Pliki do pobrania:

 

CZAS NA ROZWÓJ I WYPOCZYNEK

 „Nic nie jest pewniejszą oznaką szaleństwa, niż robić to samo w kółko i oczekiwać innych rezultatów.”

                                                                                              Albert Einstein

 

Zapraszamy Państwa na niezwykły trening, podczas którego zadbają Państwo o swój umysł i ciało. Będzie to czas na rozwój, relaks, kontakt z przyrodą i ciszą. W trakcie pobytu wezmą Państwo udział w niezwykłych treningach z rozwoju osobistego, które pomogą zajrzeć w siebie, lepiej się poznać oraz rozwiną Państwa potencjał. Dla ciała przygotowaliśmy zdrowe posiłki oraz wybraliśmy miejsce sprzyjające przyjemnym spacerom. Czas spędzony w naszym ośrodku pośród lasu Beskidu Niskiego pozwoli Państwu wypocząć, wyciszyć się i lepiej przyswoić wiedzę z treningów. Dni te będą niezwykłym czasem, po których poczują Państwo nową energię i chęć do działania.

 

Proponujemy Państwu:

Dla umysłu:

 • Warsztaty z rozwoju osobistego (19 h).
 • Badania Personalne.
 • Indywidualne konsultacje z trenerem.

Dla ciała:

 • Zdrowe i pełne wyżywienie podczas pobytu (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe),
 • Spacery plenerowe,
 • Dodatkowo (możliwość rezerwacji) zabiegi relaksacyjno-oczyszczające.

 

 

DLA UMYSŁU: ROZWÓJ OSOBISTY

W tym obszarze przygotowaliśmy dla Państwa 5 treningów (19h), w trakcie pobytu od środy wieczór do niedzieli rano, badania personalne oraz indywidualne konsultacje z trenerem. Połączenie tylu form pozwala osiągnąć lepsze i bardziej długotrwałe rezultaty. Pozwoli to Państwu przyjrzeć się sobie i zaplanować pożądane zmiany.

Tematy treningów:

 1. Trening wprowadzajacy – Czy wiem dokąd idę?
 2. Trening - Jaki jest mój niewykorzystany potencjał?
 3. Trening – Jakimi zasadami warto się kierować w życiu?
 4. Trening - Jaka jest moja skłonność do zmian?
 5. Trening na zakończenie – Co dalej z tym co się zaczęło?

 

DLA CIAŁA: ZDROWE WYŻYWIENIE I RELAKS

W trakcie wyjazdu zapewniamy zdrowe wyżywienie, dlatego goście mogą spodziewać się potraw przygotowanych ze świeżch i zdrowych składników. Do Państwa dyspozycji będą zabiegi mające na celu relaks i oczyszczenie ciała m.in.:

 • spacer po Iwoniczu Zdroju,
 • spacer w górach,
 • dodatkowe zabiegi (możliwość rezerwacji):
  • jaskinia solna,
  • masaże.

 

Najlbiższy termin podamy wkrótce

 

W celu rezerwacji miejsca lub uzyskania szczegółowych informacji i harmonogramu prosimy pisać na adres: sylwia.ksiazek@ppmhr.pl;lub prosimy zadzwonić pod numer 609 466 272.